AUDYT KOTŁÓW

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzenia okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:

 

a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,

b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem.

 

Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

 

W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

 Obowiązek kontroli, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1. – tj. tych dla których nie wymagane jest pozwolenie na budowę.

 

Zakres kontroli powinien obejmować, poza opinią dotyczącą stanu technicznego kotła, ocenę jego sprawności i ocenę wielkości kotła w stosunku do potrzeb ogrzewczych budynku. Kontrola powinna być zakończona sporządzeniem protokołu zawierającego ewentualne zalecenia oraz oceną ich zasadności ekonomicznej. Kontrole powinny być dokonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku. O wieku kotła decyduje data umieszczona na tabliczce znamionowej kotła. Kontrolę należy przeprowadzić w roku następnym po upływie 15 lat użytkowania urządzenia. Na podstawie takiej kontroli powinno być wydane zalecenie wymiany kotła albo jego modernizacji lub też aprobata stanu istniejącego.

Kontrole tego rodzaju powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją takich urządzeń i instalacji.

Przepis o obowiązku kontroli kotłów został włączony do art. 62 Prawa budowlanego, a tym samym za jego niespełnienie, zgodnie z art. 93 pkt 8, grozi kara grzywny.

Obowiązkowa kontrola kotłów nie dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego protokoły z przeprowadzonych kontroli kotłów powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Norma PN-EN 15378:2009 Systemy ogrzewcze w budynkach – Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych określa procedury kontroli i metody badań niezbędnych do oceny wydajności i sprawności kotłów oraz instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Procedury te spełniają wymagania Dyrektywy 2002/91/EC dotyczącej jakości energetycznej budynków.

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i wykonamy profesjonalną kontrolę kotłów, uwzględniającą ich efektywność energetyczną.

 

Kontakt:

inż. Marcin Charzyński

tel. 503 970 636

mc@pucik.pl